Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Fundusze Europejskie - Informacje -

Nawigacja

Informacje

Fundusze Europejskie

27.12.2013

„BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO”

 

 

 

 

Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach Programu Krajowego realizuje trzy projekty mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i prowadzonej na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych.

Hasłem Funduszu jest BEZGRANICZNE BEZPIECZEŃSTWO.

Projekty te dotyczą:

 1. Budowy infrastruktury Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Barciany (nr projektu PL/2018/PR/0030)
 2. Budowy infrastruktury Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w m. Dubeninki (nr projektu PL/2018/PR/0041)
 3. Rozbudowy systemów ochrony technicznej na granicy państwowej z Federacją Rosyjską  (nr projektu PL/2018/PR/0031)

Projekty swym zakresem obejmują realizację m.in. dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, opłat przyłączeniowych i działań promocyjnych. Łączny kwalifikowany koszt wszystkich trzech projektów wynosi 23.402.111 złotych.

 

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"

 

           

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) to mechanizm finansowy, który zastąpił Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujących w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie od 01.07.2016 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji:

11/1-2015/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców”

12/1-2015/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe”

 

Od 2017 roku realizowany jest projekt 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”.

Wyżej wymienione projekty skierowane są do grupy cudzoziemców z kętrzyńskiego ośrodka.

Łączna wartość projektów  wynosi 3 349 000 zł.

Środki finansowe przeznaczone są na:

 • szkolenia językowe dedykowane funkcjonariuszom SG;
 • zakup wyposażenia na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców (m.in. sprzęt AGD, RTV, sportowy, odzież, środki higieny osobistej);
 • świadczenie usług medycznych na potrzeby cudzoziemców, w tym celem poprawienia standardów opieki medycznej zatrudniono firmę świadczącą usługi medyczne;
 • organizację eventów kulturalno–edukacyjnych;
 • tłumaczenia na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych wobec cudzoziemców;
 • samochód przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych;
 • remont budynku w którym przebywają podopieczni ośrodka
 • adaptację pomieszczeń budynku Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na pomieszczenie i sanitariaty dla osób niepełnosprawnych;
 • wymiana nawierzchni oraz montaż urządzeń na placu zabaw, budowa boiska do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i tenisa ziemnego;                                  

 Na lata 2019-2022 przewiduje się do realizacji między innymi następujące zadania o łącznej szacunkowej wartości

5 902 200

1. „Nadbudowa wraz z przebudową budynku nr 18 dla potrzeb SOdC w m. Kętrzyn”

2. „Nadbudowa budynku nr 26A w celu utworzenia dodatkowych miejsc dla cudzoziemców”

 

 

 

do góry