Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Mały Ruch Graniczny - Pozostałe informacje -

Nawigacja

Pozostałe informacje

Mały Ruch Graniczny

Autor:
20.01.2016

 

mapa internet

Do pobrania
Informator wersja w języku polskim

Informator wersja w języku rosyjskim

 

MRG/Мпп
Mały Ruch Graniczny

Местное приграничное передвижение

 

MAŁY RUCH GRANICZNY MIĘDZY RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ A FEDERACJĄ ROSYJSKĄ

STRAŻ GRANICZNA INFORMUJE

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.

Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej.

Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko – rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:

- posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;

- nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają:

mieszkańcom strefy przygranicznej RP:

- Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie

- Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej (FR) w Gdańsku

mieszkańcom strefy przygranicznej FR:

- Konsul RP w Kaliningradzie

Strefę przygraniczną, objętą zasadami małego ruchu granicznego, stanowią:

na terytorium RP:

w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski;

w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

na terytorium FR:

Obwód Kaliningradzki.

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej w ramach mrg.

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy.

Przekraczanie polsko –rosyjskiej granicy państwowej przez beneficjentów umowy o małym ruchu granicznym odbywa się w następujących przejściach granicznych:

1. Bezledy – Bagrationowsk (drogowe);

2. Gołdap – Gusiew (drogowe);

3. Grzechotki – Mamonowo II (drogowe) ;

4. Gronowo -Mamonowo (drogowe);

5. Braniewo – Mamonowo (kolejowe).

UWAGA!

Wyjazd poza strefę przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy cudzoziemiec posiada wizę i na jej podstawie przekroczył granicę.

Do wjazdu na terytorium z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców (granica takiego terytorium w Obwodzie Kaliningradzkim określona jest w Uchwale Nr470 Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 4 lipca 1992 r. "Wykaz terytoriów Federacji Rosyjskiej z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców"- zaznaczona na mapie), a także na teren wokół jednostek i obiektów wojskowych oraz związków organizacyjnych wojsk, wymagane jest specjalne zezwolenie. Zabrania się fotografowania i filmowania obiektów chronionych.

Przy tym mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej mogą przebywać w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, z wyjątkiem obiektów inżynieryjnych, pasma miejscowości między Granicą Państwową a linią urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu rzeki Niemen bez konieczności posiadania dodatkowej przepustki oprócz zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego.
 
mapa obwodu
Granica terenów z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców.
Granica strefy przygranicznej.
 
Mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowany do wypełnienia karty migracyjnej i przedstawienia jej wraz z paszportem funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji. Karta migracyjna jest zachowana na okres pobytu w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej i przekazana funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji podczas kontroli paszportowej przy wyjeździe.Kartę migracyjną można otrzymać na przejściach granicznych. W przypadku utraty lub kradzieży karty migracyjnej mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej są zobligowani do powiadomienia o tym miejscowego oddziału FSM Rosji lub funkcjonariusza Straży Granicznej FSB Rosji.

W przypadku gdy okres pobytu mieszkańca strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowiązany do wpisania się do ewidencji migracyjnej w oddziale FSM Rosji.  Wpisu do ewidencji migracyjnej dokonuje hotel lub przyjmująca osoba prawna lub fizyczna w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej. W przypadku gdy celem podróży do strefy przygranicznej jest ekoturystyka, łowienie ryb itd., i mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej przebywa poza obszarem zabudowanym (np. w namiocie), a okres pobytu przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowiązany do zgłoszenia się do władz miejskich w celu dokonania przez nie wpisu do ewidencji migracyjnej.

Podczas pobytu w Rosji wymagane jest przestrzeganie przepisów prawnych Federacji Rosyjskiej. Naruszenie zasad wjazdu/wyjazdu i pobytu może pociągnąć za sobą karę lub spowodować wydalenie administracyjne poza granice Rosji.

W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumenru podróży trzeba niezwłocznie zwrócić się do najbliższej jednostki terytorialnej MSW Rosji. Po otrzymaniu dokumentu, potwierdzającego ten fakt, należy udać się do Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie w celu otrzymania nowego (zastępczego) dokumentu na powrót do kraju.

Mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na skutek okoliczności wywołanych siłą wyższą zmuszeni są do pozostania w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przez ponad 30 dni jednorazowo lub ponad 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, są zobligowani do powiadomienia o tym najbliższego oddziału organu terytorialnego Federalnej Służby Migracyjnej (FSM Rosji) i przedstawienia dokumentów lub innych dowodów potwierdzających zaistnienie wspomnianych okoliczności (np. zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby). Jeżeli na podstawie oceny sytuacji oddział organu terytorialnego FSM Rosji potwierdzi zaistnienie okoliczności wywołanych siłą wyższą, mieszkańcowi strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej wydana zostanie wiza wyjazdowa.


Więcej informacji na stronach : www.wm.strazgraniczna.pl, w zakładce MRG, www.rusemb.pl w zakładce „Sprawy konsularne/mrg”,  www.kaliningradkg.polemb.net .

МЕСТНОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ПОЛЬША И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА СООБЩАЕТ

Местное приграничное передвижение (мпп) между Польшей и Россией - это многократное пересечение границы между Республикой Польша и Калининградской областью Российской Федерации (то есть внешней границы ЕС) жителями приграничной территории Польши и Калининградской области на основании разрешений.

Пересечение границы может осуществляться с целью поддержания социальных, культурных или родственных связей, если они не относятся к трудовой деятельности.

Жители приграничной территории - это все лица проживающие на приграничной территории на законных основаниях не менее трёх лет, даже если не являются гражданами Польши и России.

Для жителей приграничных территорий, в рамках местного приграничного передвижения, возможно только сухопутное пересечение польско-российской границы и при условии, что:

- имеют действительное разрешение на местное приграничное передвижение, выданное компетентным органом на основании действительного проездного документа, а также документа, подтверждающего место постоянного проживания на приграничной территории в течение не менее 3 лет.

- не представляют угрозы общественному порядку, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

Разрешения на местное приграничное передвижение выдаются:

для жителей приграничной территории РП:

- Посольством Российской Федерации в РП в г. Варшаве

- Генеральным консульством РФ в г. Гданьске

для жителей приграничной территории РФ:

- Консулом Республики Польша в г. Калининграде

Приграничные территории, охваченные режимом местного приграничного передвижения:

на территории РП:

- в Поморском воеводстве: Пуцкий район, г. Гдыня, г. Сопот, г. Гданьск, Гданьский район, Новодвурский район, Мальбурский район;

- в Варминско-Мазурском воеводстве: Эльблонг, Эльблонгский район, Браневский район, Лидзбаркский район, Бартошицкий район, Ольштын, Ольштынский район, Кентшинский район, Мронговский район, Венгожевский район, Гижицкий район, Голдапский район, Олецкий район.

на территории РФ:

- Калининградская область.

Въезд и пребывание на приграничной территории в рамках мпп.

Въезд и пребывание на приграничной территории Государства другой Стороны может продолжаться каждый раз не более 30 дней, начиная со дня пересечения границы.

Для жителей приграничных территорий, которые охватывает Соглашение, пересечение польско-российской государственной границы осуществляется в следующих пунктах пропуска:

1. Безледы-Багратионовск (дорожный);

2. Голдап-Гусев (дорожный);

3. Гжехотки-Мамоново II(дорожный);

4. Гроново-Мамоново (дорожный);

5. Бранево-Мамоново (железнодорожный).

ВНИМАНИЕ!

Выезд за пределы приграничной территории является возможным только в том случае, если лицо, имеющее одновременно разрешение и действующую польскую визу (или визу другого государства Шенгенского соглашения), пересекает границу на основании визы!

Превышение разрешённого периода пребывания в рамках местного приграничного передвижения или выезд за пределы приграничной территории является правонарушением, в отношении которого в Республике Польша предусмотрены следующие санкции:

- принятие решения, на основании которого гражданин иностранного государства обязан покинуть территорию РП (внесение в список иностранных граждан, чьё пребывание нежелательно на территории РП, на период от 6 месяцев до 1 года),

- принятие решения о выдворении гражданина иностранного государства с территории РП (внесение в список иностранных граждан, чьё пребывание на территории РП нежелательно, а также в Шенгенскую Информационную Систему на период от 6 месяцев до 3 лет ),

- принятие решения о признании разрешения на пересечение границы в рамках местного приграничного передвижения недействительным,

- изъятие разрешения на пересечение границы в рамках местного приграничного передвижения,

- штраф (от 20 до 500 зл.).

ПРОСИМ СООБЩИТЬ НАМ

- Пограничная стража призывает незамедлительно уведомить о факте утери, повреждения или уничтожения проездного документа или разрешения на местное приграничное передвижение, во время пребывания на приграничной территории. Пограничная стража РП на польской стороне и территориальный орган Министерства внутренних дел РФ на российской стороне бесплатно выдадут справку, подтверждающую этот факт.

- Пограничная стража призывает незамедлительно уведомить о факте отсутствия возможности выехать за пределы приграничной территории в обозначенный срок в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (напр. внезапная болезнь, несчастный случай, погодные условия и др.) В таком случае обладатель разрешения может находиться на приграничной территории Государства другой стороны до момента истечения этих обстоятельств, а затем будет обязан предоставить документы, подтверждающие наличие вышеупомянутых обстоятельств или другим достоверным образом доказать, что превышение разрешённого срока пребывания было вызвано влиянием непреодолимой силы.

do góry