Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Technik Ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

Technik Ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji

Autor: Elwira Seges

KOMENDANT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w KĘTRZYNIE

 

jest zainteresowany pozyskaniem kandydatów/kandydatek do pracy na stanowisko

TECHNIK OCHRONY

w Sekcji Ochrony Fizycznej Wydziału Ochrony Informacji

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Miejsce pracy: Kętrzyn              

Rodzaj umowy: na czas określony

System rozkładu czasu pracy: równoważny

Zmianowość: praca od poniedziałku do niedzieli zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.

  

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- obsługa interesantów w zakresie rejestracji interesantów, kierowania do właściwych adresatów, wydawania i zwrotu przepustek,

- wykonywanie czynności związanych z ochroną obiektu,

- kontrola dokumentów, osób i pojazdów przybywających i opuszczających obiekt,

- doraźne wykonywanie czynności ochrony obiektu w zakresie kontroli pomieszczeń i stref oddanych pod ochronę,

- realizacja czynności związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania Punktu Kontroli Technicznej pojazdów (w dniach wolnych od pracy oraz porze nocnej),

- prowadzenie dokumentacji służbowej.

 

Warunki wykonywania pracy

Stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku jednokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego komendy oddziału. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biura przepustek posiadają własny węzeł sanitarny, zaopatrzony w źródło ciepłej wody oraz pomieszczenia socjalne zapewniające możliwość indywidualnego spożycia posiłku. Praca wymaga sprawności psychoruchowej, częstego chodzenia. Większość czynności odbywa się w budynku i przy budynku biura przepustek. Świadczenie pracy następuje na podstawie harmonogramu – od poniedziałku do niedzieli w systemie zmianowym 12 godzinnym, średnio 40 godz. tygodniowo Na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie średnie,

- udokumentowany minimum 2 letni staż pracy/doświadczenie w ochronie fizycznej osób i mienia,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność w zakresie pracy w systemie zmianowym,

 

Wymagania pożądane:

- udokumentowany ponad 2 letni staż pracy/doświadczenia w  ochronie osób i mienia,

     - posiadanie świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia,  lub licencji do wykonywania zawodu technika ochrony osób i mienia,

     -  odpowiedzialność,

     -  umiejętność pracy w zespole,

     -  podstawowa znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie lub przesłanie:

- podania do Komendanta W-MOSG o przyjęcie do pracy (opatrzonego datą i czytelnym podpisem kandydata/tki),

- CV (opatrzonego datą i czytelnym podpisem kandydata/tki),

- kopii obu stron dowodu osobistego,

- kopii świadectwa ukończenia szkoły,

- kopii świadectw pracy lub kopii innych dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy/doświadczenia w ochronie fizycznej osób i mienia (np.: jeśli kandydat aktualnie pracuje - zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające datę/y wykonywania pracy na w/w stanowisku, kopii zakresu zadań),  

     - w przypadku posiadania kopie dokumentów potwierdzających ukończenia szkoły lub dyplomu uzyskania tytułu
        zawodowego w zawodzie technika  ochrony fizycznej osób i mienia  lub licencji do wykonywania zawodu technika ochrony osób i mienia,

     - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/tki),

- oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo   skarbowe (opatrzonego datą i czytelnym podpisem kandydata/tki),

- oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych (opatrzonego datą i czytelnym podpisem kandydata/tki).

 

 Dokumenty należy składać od dn. 19.04.2017r. do dn. 05.05.2017r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

BIURO PODAWCZE

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie brutto: zasadnicze 1713 zł +20% premii + dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje w urzędach państwowych, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1%  za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20%  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – art. 22 ust. 1-2  ustawy z dnia 16 września  1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1511 ze zm.). Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: podanie o pracę, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzór oświadczenia kandydata do pracy w grupie stanowisk pomocniczo - obsługowych. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Preferowana forma kontaktu: telefoniczna.

Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Katarzyna Walusiak – specjalista - koordynator Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 33 47.

 

 

 

 

do góry