Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej starszy specjalista – inspektor nadzoru w Zespole Nadzoru nad Inwestycjami Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

starszy specjalista – inspektor nadzoru w Zespole Nadzoru nad Inwestycjami Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Autor: Teresa Żygadło

nabór w korpusie służby cywilnej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

starszego specjalisty – inspektora nadzoru

w Zespole Nadzoru nad Inwestycjami

Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości

Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 Liczba stanowisk pracy: 1

 Adres urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

 

Miejsce pracy: Kętrzyn

Rodzaj umowy: na czas określony

System rozkładu czasu pracy: podstawowy

System wynagradzania: miesięczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektemi pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na rzecz dwóch jednostek organizacyjnych Straży Granicznej: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej,

 • dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, projektowanie i proponowanie rozwiązań technicznych mających na celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,

 • sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót, przygotowywanie obmiarów, analizowaniei dokonywanie obliczeń,

 • sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych,

 • branie udziału w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu procedur zamówień publicznych na roboty budowlane oraz usługi, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz z jednostkamii komórkami organizacyjnymi Straży Granicznej celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,

 • uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,

 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisamiwyłonienia wykonawców robót budowlanych lub usług.

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (schody, brak wind), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Występują częste wyjazdy w teren do jednostek organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej celem przeprowadzenia niektórych czynności poza stałym miejscem pracy. Praca na wysokości powyżej 3 m. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Na stanowisku występują częste kontakty zewnętrzne z przedstawicielami wykonawcy robót i nadzoru budowlanego, przedstawicielami organów samorządu terytorialnego takich jak: urząd wojewódzki, starostwo, urząd miasta, urząd gminy) oraz częste wyjazdy na miejsce prowadzonych prac budowlanych. Pracownik bierze udział: w przeglądach okresowych,  komisjach m.in. przetargowych, odbiorowych, przeglądu stanu technicznego. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, presja czasu, wysoka odpowiedzialność, stres.
Praca biurowa z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania np. do kosztorysowania.
 WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe – 36 miesięcy  przy realizacji lub nadzorowaniu robót budowlanych,
 • posiadanie uprawnień  budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w jednej z poniższych specjalności:

- instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • biegła znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych do kosztorysowania,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentowania,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • kopia uprawnień  budowlanych.
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać od dn. 15.05.2017r. do dn. 02.06.2017r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

BIURO PODAWCZE

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy  w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzór oświadczenia kandydata do pracy w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Preferowana forma kontaktu: telefoniczna

Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83

Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

 

 

 

 
do góry