Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inspektor w Referacie ds. Funkcjonariuszy Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej) - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

inspektor w Referacie ds. Funkcjonariuszy Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

Autor: Teresa Żygadło
13.02.2018

nabór w korpusie służby cywilnej (zastępstwo)

 
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
inspektor
w
Referacie  do spraw Funkcjonariuszy
Sekcji Spraw Osobowych
Wydziału Kadr i Szkolenia

umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
Wymiar etatu: 1

 Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
 

Rodzaj umowy: na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

System rozkładu czasu pracy: podstawowy
 
Świadczenie pracy od poniedziałku do piątku, 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.
 
 Miejsce pracy: Kętrzyn

 System wynagradzania: miesięczny
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• bieżące prowadzenie i aktualizacja komputerowej kadrowej bazy danych funkcjonariuszy Straży Granicznej, niezbędnych do comiesięcznej transmisji  i naliczania przez pion finansowy uposażeń oraz innych należności finansowych;
• zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;
• bieżące sporządzanie rozkazów personalnych mających formę decyzji administracyjnych na okoliczność mianowania funkcjonariuszy do służby stałej oraz przyznania nagrody jubileuszowej;
• wydawanie dokumentacji służbowej oraz wszelkiej korespondencji dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem doręczenia zainteresowanym, a także udzielania informacji niezbędnych do sporządzania dokumentacji służbowej osobom upoważnionym.
 
Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak stres i presja czasu podczas konieczności natychmiastowego uzupełniania akt osobowych w związku z potrzebą ich analizy, bądź przygotowania do wysłania w celu rozpatrzenia sprawy przez inny organ w bardzo krótkim czasie.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej,
- znajomość: rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej, przepisów o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów Zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy SG,
- umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność argumentowania,
- łatwość prowadzenia kontaktów interpersonalnych,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo
  skarbowe.
 
d o d a t k o w e:
- doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy,
- przeszkolenie w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych,
- umiejętność działania w sytuacjach znacznego okresowego spiętrzenia zadań,
- umiejętność pracy pod presją czasu. 
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych.
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać  od dn. 13.02.2018r. do dn. 26.02.2018r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE
 
 
INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze brutto: na okres trwania umowy o pracę na czas określony (zastępstwa): ok. 2.370 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzory oświadczenia kandydata do pracy w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83.
Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku  w godz.  od 7.30 do 15.30.

 
 


 

 

do góry