Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inspektor (ds. obsługi kadrowej) w Referacie do spraw Funkcjonariuszy Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej) - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

inspektor (ds. obsługi kadrowej) w Referacie do spraw Funkcjonariuszy Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

Autor: Teresa Żygadło
13.02.2018

nabór w korpusie służby cywilnej (zastępstwo)

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:


inspektor
(ds. obsługi kadrowej)
w
Referacie do spraw Funkcjonariuszy
Sekcji Spraw Osobowych
Wydziału Kadr i Szkolenia


umowa o pracę na czas określony
w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1
 Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Rodzaj umowy: na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
System rozkładu czasu pracy: podstawowy
Świadczenie pracy od poniedziałku do piątku, 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.

 Miejsce pracy: Kętrzyn
 System wynagradzania: miesięczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•udzielanie informacji funkcjonariuszom W-MOSG oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy lub korzystania z przysługujących im uprawnień na prośbę zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG celem przedłożenia w urzędach;
• przygotowywanie projektów opinii, rozkazów o przyznanie nagród uznaniowych oraz sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów personalnych o wyróżnieniu celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy, a także przygotowywanie aktów mianowań. Dokonywanie sprawdzenia wytworzonych przez innych pracowników i funkcjonariuszy komórki kadrowej rozkazów wynikających ze stosunku służbowego w zakresie zgodności danych z wnioskami oraz kartami ewidencyjnymi oraz przygotowywanie tych rozkazów do rejestracji  w kancelarii jawnej;
• zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy w tym systematyzowanie dokumentacji służbowej wpływającej do komórki kadrowej w zakresie określonych przedziałów literowych podlegającej wpięciu do teczek akt osobowych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;
• opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia. Przygotowywanie pism zgodnie z poleceniami przełożonych oraz odpowiedzi na arkuszach uzgodnień – w zakresie wskazanym przez Kierownika Sekcji Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia w sprawach nadesłanych do komórki kadrowej w związku ze zmianami w przepisach prawa;
• wspomaganie prowadzenia ewidencji zwolnień lekarskich;
• archiwizowanie oraz klasyfikowanie dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia,
• wydawanie dokumentacji służbowej oraz prowadzenie rejestru przekazanej do doręczenia korespondencji służbowej dotyczącej stosunku służbowego funkcjonariuszy celem nadzorowania terminowości jej dostarczania oraz określania bieżącej lokalizacji wydanej dokumentacji. Zapoznawanie funkcjonariuszy i pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia ze zmianami w przepisach prawa.


Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak stres, skupienie uwagi przez dłuższy czas na weryfikowanym dokumencie, presja czasu podczas  spiętrzenia zadań lub sporządzania aktów mianowań, rozkazów o nagrodach uznaniowych, skupienie uwagi przy weryfikowaniu poprawności wytworzonych dokumentów przez innych pracowników i funkcjonariuszy sekcji.
 
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej,
- znajomość: rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom SG,
- umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
- umiejętność pracy w zespole,
- łatwość prowadzenia kontaktów interpersonalnych,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo
  skarbowe.

d o d a t k o w e:
- preferowane doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentacji kadrowej w pracy           
  w administracji publicznej,
- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „tajne”,
- umiejętność działania w sytuacjach znacznego, okresowego spiętrzenia zadań,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„poufne” lub „tajne”.
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać  od dn. 13 lutego 2018r. do dn. 26 lutego 2018r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE

INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze brutto: na okres trwania umowy
o pracę na czas określony (zastępstwa): ok. 2.330 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzory oświadczenia kandydata do pracy  w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83.
Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz.  od 7.30 do 15.30.

 

do góry