Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej inspektor (ds. rozliczania druków) w Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

inspektor (ds. rozliczania druków) w Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Teresa Żygadło
08.10.2018

nabór w korpusie służby cywilnej


Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

​w korpusie służby cywilnej

inspektor (ds. rozliczania druków)
w Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
 
Miejsce pracy: Kętrzyn

Rodzaj umowy: na czas określony

System rozkładu czasu pracy: podstawowy
 
System wynagradzania: miesięczny
Główne obowiązki na stanowisku pracy:
•bieżące prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej druków jednorazowego użytku, map, druków ścisłego zarachowania, pozostałych środków trwałych, materiałów.  Sporządzanie dowodów księgowych oraz prowadzenie rejestru i katalogu druków ścisłego zarachowania oraz druków niezbędnych do bieżącej działalności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
•bieżące prowadzenie kart wyposażenia funkcjonariuszy w przedmioty umundurowania niezbędne do pełnienia służby oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie. Bieżące sporządzanie dowodów księgowych przychodowo-rozchodowych celem bieżącego procesu zaopatrywania funkcjonariuszy w przedmioty umundurowania oraz w druki i sprzęt,
•współuczestnictwo w opracowywaniu i realizacji planu rzeczowo-finansowego, sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizowanie zamówień poprzez rozpoznanie rynku zgodnie z planem Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej,
•bieżące prowadzenie książki kontowej wydatków budżetowych oraz sprawdzanie, przygotowywanie i księgowanie operacji finansowych dotyczących opłat za druki,
•sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem wyposażenia osobistego funkcjonariuszy (rozliczanie funkcjonariuszy zwalnianych, przenoszonych, zawieszonych),
•miesięczne uzgadnianie ewidencji głównej druków z ewidencją magazynu mundurowego. Dokonywanie kwartalnych uzgodnień ewidencji ilościowej druków prowadzonej przez użytkowników komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z ewidencją ilościowo-wartościową magazynu mundurowego,
•branie udziału w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przeklasyfikowania-wybrakowania przedmiotów umundurowania, sprzętu,
•kompletowanie, archiwizowanie dokumentów celem przekazania do Archiwum Zakładowego.
 
Warunki pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Praca administracyjno-biurowa 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne telefoniczne: z potencjalnymi wykonawcami w sprawie zakupu materiałów, sprzętu, mające na celu rozpoznanie rynku oraz z wykonawcami  umów  w zakresie poprawności faktur VAT i wystawionych korekt.
Występuje praca w terenie podczas rozpoznawania rynku i prowadzenia pojazdu służbowego. Zagrożenie korupcją występuje podczas rozpoznania rynku i dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia.
 
Wymagania niezbędne
• wykształcenie: średnie,
• doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w pracy w administracji publicznej,   
• znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
• znajomość ustawy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie umów i zobowiązań,
• znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
• komunikatywność,
• argumentowanie,
• umiejętność pracy w zespole,
• analityczne myślenie.
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 
 Wymagania dodatkowe:
•udokumentowane doświadczenie w księgowości lub doświadczenie w realizacji zamówień publicznych.
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
•życiorys/CV i list motywacyjny,
•kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
•kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
•oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
•oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe
•kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru*.
* Złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest dobrowolne.
W przypadku zamieszczenia w przedstawionych przez Panią/Pana dokumentach danych osobowych wykraczających swym zakresem poza zakres określony w treści ogłoszenia o naborze, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest niezbędne. 
 
Dokumenty należy składać  od dn. 08.10.2018r. do dn. 22.10.2018r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę)

INNE INFORMACJE:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony: ok. 2370 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzór oświadczenia kandydata do pracy  w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.
Dane kontaktowe:
•ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
•e-mail: wm@strazgraniczna.pl
•telefon: (89) 750-30-00
Inspektor ochrony danych
Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woin.wm@strazgraniczna.pl
Podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22 prim 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 4 oraz art. 26 i nast. Ustawy  z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej,  § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.
Cel przetwarzania danych
Przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej (art. 4  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej)
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów. W szczególności Pani/Pana imię i nazwisko,  w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.). Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w miejscu  powszechnie  dostępnym w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Inne informacje
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest na stronie internetowej w linku http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry