Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej starszy magazynier Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Pracownicy cywilni-nabór do pracy -

Nawigacja

Pracownicy cywilni-nabór do pracy

starszy magazynier Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Teresa Żygadło
09.11.2018

nabór w grupie stanowisk pomocniczo-obsługowych

 

KOMENDANT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ w KĘTRZYNIE

 

jest zainteresowany pozyskaniem kandydata/kandydatki do pracy na stanowisko

starszy magazynier

Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej

Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %

 

Wymiar etatu: 1/1

 Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

System wynagradzania: miesięczny

Rodzaj umowy: na czas określony

System czasu pracy: podstawowy

Rozkładu czasu pracy: 8 godz./dobę, 40 godz. tygodniowo, od poniedziałku do piątku:w godz. 7.30 do 15.30

                                                                        

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

· inicjowanie kierunków prawidłowego działania oraz zapobieganie powstawania szkód w mieniu,

· znajomość terminów przydatności do spożycia magazynowanych produktów żywnościowych oraz informowanie kierownika magazynu o terminach odświeżania,

· przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu na podstawie ważnych dokumentów przychodowo-rozchodowych (pod nadzorem kierownika magazynu),

· utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarno-higienicznym maszyn  i urządzeń będących na wyposażeniu magazynu,

· ilościowy i jakościowy odbiór /przyjęcie/ materiałów  z organów zaopatrzenia  oraz innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami, zamówieniami oraz warunkami jakościowymi i technicznymi (pod nadzorem kierownika magazynu),

· właściwa i zgodna z przepisami realizacja czynności związanych z funkcjonowaniem systemu HACCAP w magazynie żywnościowym W-MOSG,

· znajomość ilości i jakości przechowywanego sprzętu, materiałów i artykułów żywnościowych,

· bieżące i zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji magazynowej przechowywanych towarów,

· przeprowadzanie rotacji zapasów magazynowych w celu nie dopuszczenia do ich przeterminowania,

· znajomość i ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania i konserwacji środków zaopatrzenia żywnościowego,

· przygotowywanie przechowywanych przedmiotów przeznaczonych do wybrakowania zgodnie z przepisami,

· dbałość o odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed pożarem, zalaniem, kradzieżą itp.,

· znajomość wszystkich aktów prawnych i przepisów regulujących funkcjonowanie działu żywnościowego oraz ścisłe ich przestrzeganie w prowadzonej przez magazyn działalności,

· prowadzenie pojazdu służbowego.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego  przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy  kondygnacjami budynku. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie,

- znajomość systemu HACCAP, GMP,

- umiejętność pracy w zespole,

- prawo jazdy kat. „B”

- umiejętność obsługi komputera w programie Office,

- stan zdrowia pozwalający na pracę przy żywności,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe,

- zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną  w ogłoszeniu o naborze.

 

Wymagania dodatkowe:

średnie (branża spożywcza),
1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku magazyniera,

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

podanie do Komendanta W-MOSG o przyjęcie do pracy (opatrzone datą i czytelnym podpisem  kandydata/kandydatki),
życiorys/CV (opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki),
kopia świadectwa ukończenia szkoły,
kopia prawa jazdy kat „B”,

w przypadku posiadania kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń od pracodawcy (w przypadku osób pracujących) lub kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w magazynie,

oświadczenie kandydata o posiadaniu stan zdrowia pozwalającego na pracę przy żywności, (napisane własnoręcznie opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki) - brak we wzorach oświadczeń należy napisać jako dodatkowe oświadczenie,
oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (opatrzone datą i czytelnym  podpisem kandydata/kandydatki),
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki),
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (opatrzone datą i czytelnym  podpisem kandydata/kandydatki),
oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze (opatrzone datą i czytelnym podpisem  kandydata/kandydatki).

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopia dokumentów potwierdzających 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku magazyniera,

- kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu dodatkowego w zakresie wykształcenia średniego (branża spożywcza),

- w przypadku posiadania kopia aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru*.

* Złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest dobrowolne.

W przypadku zamieszczenia w przedstawionych przez Panią/Pana dokumentach danych osobowych wykraczających swym zakresem poza zakres określony w treści ogłoszenia  o naborze, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest niezbędne. 

 

Dokumenty należy składać od dn. 09.11.2018r. do dn. 20.11 2018r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę)

 

Inne informacje:

Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie brutto: zasadnicze 1926,00 zł + 20% premii + dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje w urzędach państwowych, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – art. 22 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1915).

Dokumenty można składać osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem poczty na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: podanie do Komendanta W-MOSG o przyjęcie do pracy, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/ki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Oświadczenie kandydata do naboru w grupie stanowisk pomocniczo-obsługowych. Spośród ofert kandydatów spełniających wymagania formalne, wytypowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie i pisemnie o terminie dalszych czynności kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Preferowana forma kontaktu: telefoniczna:

Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku  do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Stosownie do art. 13 ust. 1 RODO informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z siedzibą w Kętrzynie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 78.

Dane kontaktowe:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78,  11-400 Kętrzyn;
e-mail: wm@strazgraniczna.pl
telefon: (89) 750-30-00

Inspektor ochrony danych

Kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej: woin.wm@strazgraniczna.pl

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody –  w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustawy.

Cel przetwarzania danych

Przeprowadzenie naboru na wybrane stanowisko pracy w grupie stanowisk pomocniczo-obsługowych.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom i podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), nie dłużej jednak niż do 9 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

Dokumentacja kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po tym okresie będzie podlegała komisyjnemu brakowaniu, zaś dokumentacja osób zatrudnionych zostanie włączona do teczki akt osobowych pracownika.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Inne informacje

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest na stronie internetowej w linku http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html.

 

do góry