Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

Autor:
26.05.2017

 

2017

____________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 501751-N-2017 

z dnia 10.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach W-MOSG". Nr sprawy 10/FI/17

Termin składania ofert do dnia 19 maja 2017 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 10/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/17 - Część I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/17 - Część II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych Nr SPRAWY 10/FI/17

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 10/FI/17

____________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 42617-2017

z dnia 14.03.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. Nr 8 w m. Kętrzyn"  Nr sprawy 08/FI/17

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert do dnia 05 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 08/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/17 - Część I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 08/FI/17 - Część II

WYJAŚNIENIE NR 1 NR SPRAWY 08/FI/17

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WYJAŚNIENIA NR 1 NR SPRAWY 08/FI/17

WYJAŚNIENIE NR 2 i ZMIANA NR 1 NR SPRAWY 08/FI/17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 08/FI/17

WYJAŚNIENIE NR 3 NR SPRAWY 08/FI/17

WYJAŚNIENIE NR 4 NR SPRAWY 08/FI/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych Nr SPRAWY 08/FI/17

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 08/FI/17

______________________________________________________________________________________________

do góry