Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

Autor:
22.11.2017

 

2017

____________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 616642-N-2017

z dnia 22.11.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawy oleju opałowego grzewczego." Nr sprawy 19/FI/17

Termin składania ofert do dnia 30 listopada 2017 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 19/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - część I NR SPRAWY 19/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - część II NR SPRAWY 19/FI/17

____________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2017/S 205-422481

z dnia 24.10.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie." Nr sprawy 18/FI/17

Termin składania ofert do dnia 05 grudnia 2017 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 18/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 18/FI/17

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - espd-request.xml - PLIK IMPORTUJĄCY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ)

WYJAŚNIENIE NR 1 NR SPRAWY 18/FI/17

______________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 500042143-N-2017

z dnia 12.10.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 17/FI/17

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NR SPRAWY 17/FI/17

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 17/FI/17

____________________________________________________________________________________________________________________

 

do góry