Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

06.02.2013

 

2018

________________________________________________________________________________

 

NUMER OGŁOSZENIA 644182-N-2018

z dnia 09.11.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy oleju opałowego grzewczego.  Nr sprawy 31/FI/18.

Termin skladania ofert do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 31/FI/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 31/FI/18

_____________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 619399-N-2018

z dnia 17.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu kwaterunkowego do budynku nr 24 na potrzeby Centrum Szkolenia Straży Granicznej w m. Kętrzyn.  Nr sprawy 30/FI/18.

Termin skladania ofert do dnia 26 października 2018 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 30/FI/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 30/FI/18

WYJAŚNIENIE NR 1 NR SPRAWY 30/FI/18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nr sprawy 30/FI/18

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 30 FI 18

________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2018/S 199-450705

z dnia 16.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.  Nr sprawy 29/FI/18.

Termin skladania ofert do dnia 27 listopada 2018 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 29/FI/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 29/FI/18

Załącznik nr 4 do SIWZ - espd-request.xml - Plik importujący Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ("JEDZ")

_________________________________________________________________________________________________________________________________

do góry