Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

Autor:
08.08.2017

 

2017

____________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 564278-N-2017

z dnia 08.08.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych na zadaniach pn.: "Dostosowanie bud. nr 1 (hala sportowa) w m. Kętrzyn do przepisów ppoż" i "Remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych budynku nr 1 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 14/FI/17

Termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 14/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 14/FI/17 - Część I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 14/FI/17 - Część II

Dokumentacje projektowe stanowiące załączniki nr 1a, 1c oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załaczniki nr 1b, 1d do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i analogicznie Dokumentacje projektowe stanowiące załączniki nr 1a i 1c oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki nr 1b, 1d do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego załacznik nr 8 do SIWZ:

ZADANIE NR 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1a

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1a - RYSUNKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR 1b

ZADANIE NR 2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1c

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZAŁĄCZNIK NR 1c  - RYSUNKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR 1d

____________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 300137/2017

z dnia 01.08.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dystrybucję energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 13/FI/17

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOSCI EX ANTE NR SPRAWY 13/FI/17

_____________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2017/S 119-239281

z dnia 24.06.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej". Nr sprawy 11/FI/17

UWAGA! - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 03 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 11/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/17 - Część I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 11/FI/17 - Część II

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - espd-request.xml - PLIK IMPORTUJĄCY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (JEDZ)

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 NR SPRAWY 11/FI/17

WYJAŚNIENIE NR 2 NR SPRAWY 11/FI/17

WYJAŚNIENIE NR 3 I ZMIANA NR 2 NR SPRAWY 11/FI/17

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 11/FI/17 - termin składania i otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Nr sprawy 11/FI/17

_________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 529199-N-2017

z dnia 21.06.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont budynku nr 48 w m. Kętrzyn dla potrzeb CCSG". Nr sprawy 12/FI/17

Termin składania ofert do dnia 06 lipca 2017 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 12/FI/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/17 - Część I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/17 - Część II

Rysunki i zdjęcia do dokumentacji projektowej stanowiącej załacznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i analogicznie do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy stanowiącego załacznik nr 8 do SIWZ:

RZUT III-go PIĘTRA BUDYNEK NR 48

ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEŃ W SEGMENCIE INTERNATOWYM

ZDJĘCIA POGLĄDOWE STANU ISTNIEJĄCEGO

PRZYKŁADOWY STANDARD WYKOŃCZENIA ŁAZIENKI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Nr sprawy 12/FI/17

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. NR SPRAWY 12/FI/17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 12/FI/17

________________________________________________________________________________________________________________

do góry