Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Skargi, wnioski, petycje -

Nawigacja

Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

13.02.2023

Kontakt:

adres korespondencyjny

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Gen. W. Sikorskiego 78

11-400 KĘTRZYN

telefony:

+48 89 750-30-73

+48 89 750-31-64

+48 89 750 35 08

+48 89 750 32 59

+48 89 750-30-67

+48 89 750-35-89

fax:

+48 89 750-37-01

+48 89 750-37-11

e-mail:

 wmosg@strazgraniczna.pl 

wkiaw.wmosg@strazgraniczna.pl  

ePUAP:

 adres strony internetowej http://epuap.gov.pl

Skargi i wnioski:

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przyjmuje w każdą środę w godzinach 9.00-11.00. W pozostałe dni, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy z upoważnienia Komendanta W-MOSG skargi i wnioski przyjmą pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Kontroli w poniedziałek w godzinach 7.30-17.00, a w pozostałe dni tygodnia w godzinach 7.30-15.30.

Komendanci Placówek Straży Granicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej-adresy korespondencyjne umieszczone w zakładce: PLACÓWKI W-MOSG:Dane teleadresowe.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

  1. Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z późn. zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46)
  2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw
  3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności
  4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu
  5. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

UWAGA: Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 Skargi na działalność Straży Granicznej można także składać bezpośrednio do:    

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleje Solidarności 77

00-090 WARSZAWA

przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

telefon:

centrala: +48 22 551-77-00

infolinia obywatelska 800 676 676

linki:

strona główna RPO http://www.rpo.gov.pl/

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku  

(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57 

80-748 GDAŃSK

 telefon, fax:  

sekretariat: +48 58 76 47 302

fax: +48 58 76 47 303

 przyjęcia interesantów:  

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 KATOWICE

telefon, fax:

sekretariat: +48 32 72 86 800

fax: +48 32 72 86 823

przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00

wtorek w godz. 10.00-17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 WROCŁAW

 telefon, fax:  

sekretariat: +48 71 34 69 115

fax: +48 71 34 34 325

 przyjęcia interesantów:  

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-15.00

środa w godz. 10.00-17.00

Petycje:

Adres do korespondencji w sprawach petycji:

Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej ul. Gen. W. Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

ePUAP: adres strony internetowej http://epuap.gov.pl

Komendanci Placówek Straży Granicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej:

adresy korespondencyjne:

adresy korespondencyjne umieszczone w zakładce:

Placówki WMOSG: Dane teleadresowe

e:PUAP: adres strony internetowej http://epuap.gov.pl

Tryb rozpatrywania petycji

  1. Petycje rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. nr 1195)
  2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
  3. Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  4. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

UWAGA: Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. nr 1195), petycję, która nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego i wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

do góry