Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie

26.11.2013

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

e-mail: sodc.ketrzyn@strazgraniczna.pl

tel. 089-750-3302 – sekretariat; fax 089-750-3762

tel. 089-750-3201 – kierownik zmiany (całodobowo)

 

tel. 89-750-38 25 Oddział rodzinno-kobiecy, blok 26 dla połączeń lokalnych

tel. 89-750-38 15 Oddział rodzinno-kobiecy, blok 26A dla połączeń lokalnych

tel. +48 89-750-38 25, Oddział rodzinno-kobiecy, blok 26 dla połączeń z zagranicy

tel. +48 89-750-38 15, Oddział rodzinno-kobiecy, blok 26A dla połączeń z zagranicy

                                                                       

Ośrodek o profilu rodzinnym, dla kobiet samotnych oraz małoletnich bez opieki.

                                                                            

Naczelnik-Kierownik               – ppłk SG Roman KLIMASZEWSKI e-mail: roman.klimaszewski@strazgraniczna.pl  

Zastępca Naczelnika              – mjr SG Jarosław PIECHNA e-mail:  jaroslaw.piechna@strazgraniczna.pl

 

Ilość miejsc w SOdC w Kętrzynie 120 ( w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych):

 • oddział rodzinno - kobiecy - 105,
 • oddział małoletnich bez opieki - 15;  

Osoby wyznaczone do kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi:

 • Naczelnik Wydziału-Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców–ppłk SG Roman KLIMASZEWSKI tel. 89 750 3302
 • Zastępca Naczelnika–mjr SG Jarosław PIECHNA tel. 89 750 3145
 • Kierownik Sekcji Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców-mjr SG Aleksandra MALICKA tel. 89 750 3386

ZASADY PRZEPROWADZENIA WIDZEŃ Z CUDZOZIEMCAMI PRZEBYWAJĄCYMI W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W KĘTRZYNIE

 1. Zgody na odbycie widzenia z cudzoziemcem umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku
  dla Cudzoziemców w Kętrzynie (na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej) udziela Naczelnik Wydziału – Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców ppłk SG Roman KLIMASZEWSKI lub osoba zastępująca. Udzielenie zezwolenia na widzenie następuje
  w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż w ciągu 3 dni roboczych.
  O otrzymanej zgodzie lub braku zgody na odbycie widzenia informowany zostaje tylko zainteresowany cudzoziemiec.
 2. Wniosek powinien być dostarczony osobiście, lub za pośrednictwem poczty(również poczty elektronicznej). We wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach. Widzenia odbywają się po wydaniu zgody przez kierownika strzeżonego ośrodka codziennie w godzinach 09.00- 12.00 oraz 14.00-17.00 i trwają nie dłużej niż 90 min. Przyjmuje się, że w ciągu dnia dokonuje się jednego widzenia. Za zgodą Naczelnika Wydziału – Kierownika SOdC czas widzenia w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z zaleceń psychologicznych  może zostać przedłużony. Cudzoziemiec może też otrzymać zgodę na więcej niż jedno widzenie w ciągu dnia.
 3. Osoba, która otrzymała zgodę na widzenie, powinna przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz zostanie poddana zewnętrznemu sprawdzeniu przy użyciu ręcznego detektora metali. Osoba przybywająca na widzenie powinna być trzeźwa, a na czas widzenia wyłączyć i zdeponować środki łączności.
 4. Widzenie cudzoziemca z odwiedzającą go osobą odbywa się w pokoju widzeń. Pomieszczenie
  w którym odbywają się widzenia, objęte jest systemem monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu bez zapisu dźwięku).W przypadku spotkań osób przebywających w strzeżonym ośrodku z ustanowionym pełnomocnikiem (na wniosek strony), istnieje możliwość odbycia widzenia w pomieszczeniu, które na czas spotkania nie będzie objęte systemem monitoringu, a jedynie wyposażone jest w przycisk „wezwania służby dyżurnej”.
 5. W widzeniu, oprócz cudzoziemca, mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymagana zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieka osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.
 6. Widzenia odbywają się pod nadzorem służby dyżurnej. Osoby, którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa, a w szczególności – noży, nożyczek, brzytew, żyletek, pilników, środków odurzających, substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, środków służących do obezwładniania oraz środków łączności.
 7. W razie stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania się cudzoziemca lub osoby odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu strzeżonego ośrodka, widzenie może zostać przerwane.
 8. W czasie odbywania widzenia jest możliwość przekazania cudzoziemcowi paczki.

ZASADY DOTYCZĄCE PACZEK PRZEKAZYWANYCH CUDZOZIEMCOM PRZEBYWAJĄCYM W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW
W KĘTRZYNIE

 1. Paczka bez względu na formę dostarczenia dla cudzoziemca do strzeżonego ośrodka podlega kontroli, również z wykorzystaniem odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
 2. Przedmioty dostarczone w paczce, których posiadanie w SOdC jest zabronione ze względów bezpieczeństwa i porządku w strzeżonym ośrodku zwraca się osobie przekazującej albo przekazuje się do depozytu cudzoziemca.
 3. Paczki przekazywane dla umieszczonych w SOdC są  przekazywane na terenie ośrodka.
 4. Zakazuje się przekazywania w paczkach:
 • przedmiotów, których posiadanie jest zabronione ze względów bezpieczeństwa lub porządku,
 • przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem (np. narkotyki, substancje psychotropowe, amunicja czy broń),
 • artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia ich struktury oraz których opakowanie uniemożliwia ich kontrolę,
 • artykułów żywnościowych, bez względu na formę ich pakowania.

UWAGA!

W celu wyeliminowania zagrożenia epidemiologicznego oraz minimalizacji wystąpienia innych ryzyk wprowadzono zakaz przekazywania dla umieszczonych w SOdC wszelkich wyrobów tytoniowych oraz produktów żywnościowych bez względu na formę ich pakowania. Powyższe dotyczy przedmiotów i artykułów przesłanych w paczkach jak również przekazywanych w trakcie widzenia z umieszczonym.

 

Wzór wniosku o widzenie dostępny jest w plikach do pobrania.

do góry