Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie -

Nawigacja

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie

11.08.2023

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

e-mail: sodc.ketrzyn@strazgraniczna.pl

tel. 089-750-33 02 – sekretariat; fax 089-750-37 62

tel. 089-750-32 01 – kierownik zmiany (całodobowo)

           Osoby wyznaczone do kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi:

 • Naczelnik Wydziału-Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla CudzoziemcówI tel. 89 750 33 02
 • Zastępca Naczelnika  tel. 89 750 31 45
 • Zastępca Naczelnika tel. 89 750 33 86

ZASADY PRZEPROWADZENIA WIDZEŃ Z CUDZOZIEMCAMI PRZEBYWAJĄCYMI W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W KĘTRZYNIE

 1. Zgody na odbycie widzenia z cudzoziemcem umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku
  dla Cudzoziemców w Kętrzynie (na jego wniosek lub wniosek osoby odwiedzającej) udziela Naczelnik Wydziału lub osoba zastępująca. Udzielenie zezwolenia na widzenie następuje w możliwie jak najkrótszym terminie jednak nie dłuższym niż w ciągu 3 dni roboczych. O otrzymanej zgodzie lub braku zgody na odbycie widzenia informowany zostaje tylko zainteresowany cudzoziemiec.
 2. Wniosek powinien być dostarczony osobiście, lub za pośrednictwem poczty(również poczty elektronicznej). We wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach. Widzenia odbywają się po wydaniu zgody przez kierownika strzeżonego ośrodka codziennie w godzinach 09.00-12.00 oraz 14.00-17.00 i trwają nie dłużej niż 90 min. Przyjmuje się, że w ciągu dnia dokonuje się jednego widzenia. Za zgodą Naczelnika Wydziału – Kierownika SOdC czas widzenia w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z zaleceń psychologicznych  może zostać przedłużony. Cudzoziemiec może też otrzymać zgodę na więcej niż jedno widzenie w ciągu dnia.
 3. Osoba, która otrzymała zgodę na widzenie, powinna przedstawić dokument potwierdzający tożsamość oraz zostanie poddana zewnętrznemu sprawdzeniu przy użyciu ręcznego detektora metali. Osoba przybywająca na widzenie powinna być trzeźwa, a na czas widzenia wyłączyć i zdeponować środki łączności.
 4. Widzenie cudzoziemca z odwiedzającą go osobą odbywa się w pokoju widzeń. Pomieszczenie
  w którym odbywają się widzenia, objęte jest systemem monitoringu wizyjnego (rejestracja obrazu bez zapisu dźwięku).W przypadku spotkań osób przebywających w strzeżonym ośrodku z ustanowionym pełnomocnikiem (na wniosek strony), istnieje możliwość odbycia widzenia w pomieszczeniu, które na czas spotkania nie będzie objęte systemem monitoringu, a jedynie wyposażone jest w przycisk „wezwania służby dyżurnej”.
 5. W widzeniu, oprócz cudzoziemca, mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymagana zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieka osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.
 6. Widzenia odbywają się pod nadzorem służby dyżurnej. Osoby, którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa, a w szczególności – noży, nożyczek, brzytew, żyletek, pilników, środków odurzających, substancji psychotropowych, napojów alkoholowych, środków służących do obezwładniania oraz środków łączności.
 7. W razie stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania się cudzoziemca lub osoby odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu strzeżonego ośrodka, widzenie może zostać przerwane.
 8. W czasie odbywania widzenia jest możliwość przekazania cudzoziemcowi paczki.

UWAGA!!!

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI "WIRTUALNEJ" ROZMOWY WIDEO Z OSOBAMI PRZEBYWAJĄCYMI W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKATORA SKYPE

Warunkiem przeprowadzenia rozmowy wideo przez cudzoziemca, jest złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku do kierownika strzeżonego ośrodka wraz z podaniem terminu, godziny rozmowy, wskazania danych osoby z którą planowana jest rozmowa. Czas przeprowadzonej rozmowy wideo nie może być dłuższy niż 90 minut.

ZASADY DOTYCZĄCE PACZEK PRZEKAZYWANYCH CUDZOZIEMCOM PRZEBYWAJĄCYM W STRZEŻONYM OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW
W KĘTRZYNIE

 1. Paczka bez względu na formę dostarczenia dla cudzoziemca do strzeżonego ośrodka podlega kontroli, również z wykorzystaniem odpowiednich środków i urządzeń technicznych.
 2. Przedmioty dostarczone w paczce, których posiadanie w SOdC jest zabronione ze względów bezpieczeństwa i porządku w strzeżonym ośrodku zwraca się osobie przekazującej albo przekazuje się do depozytu cudzoziemca.
 3. Paczki przekazywane dla umieszczonych w SOdC są  przekazywane na terenie ośrodka.

Zakazuje się przekazywania w paczkach:

 • przedmiotów, których posiadanie jest zabronione ze względów bezpieczeństwa lub porządku,
 • przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem (np. narkotyki, substancje psychotropowe, amunicja czy broń),
 • artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia ich struktury oraz których opakowanie uniemożliwia ich kontrolę,
 • artykułów żywnościowych, bez względu na formę ich pakowania.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji
Załączniki:

Koszty remontów

Koszty stałe

Zakup sprzętu

Wzór wniosku o widzenie dostępny jest w plikach do pobrania.

do góry