Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Współpraca

05.02.2013

Straż Graniczna realizuje zadania w oparciu czteropoziomowy system zintegrowanego zarządzania granica państwową, którego filary stanowią:

  1. działania wewnątrz kraju,
  2. zarządzanie granicą,
  3. współpraca ze służbami granicznymi państw sąsiednich,
  4. współpraca z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz oficerami łącznikowymi.

W ramach działań wewnątrz kraju Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej współpracuje z: Policją, Służbą Celną, Inspekcją Transportu Drogowego, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym, Żandarmerią Wojskową, Urzędem Wojewódzkim, Służbą Ochrony Kolei. Głównym celem współpracy, oprócz działań o charakterze prewencyjnym, jest zwalczanie wszelkich form przestępczości zorganizowanej, a przede wszystkim nielegalnej migracji.
Podstawą prawną współdziałania z poszczególnymi organami są porozumienia o współpracy i współdziałaniu podpisane na odpowiednim szczeblu tj. Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej lub Komendantów Placówek. Efektywność współpracy jest regularnie analizowana i jest przedmiotem okresowych spotkań przedstawicieli organów.

Współpraca i współdziałanie w ramach nadzoru nad powierzonym odcinkiem granicy realizowana jest między granicznymi jednostkami organizacyjnymi oraz między tymi jednostkami, a komendą oddziału. Na tym szczeblu graniczne jednostki organizacyjne kooperują także z wieloma instytucjami, tak w sferze zwalczania nielegalnej migracji, jak i utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Elementami współpracy są wspólne działania kontrolne, patrole oraz wymiana informacji.

Współpraca szczeblu międzynarodowym oparta w głównej mierze na współpracy ze służbami granicznymi Federacji Rosyjskiej. Realizowana jest w oparciu o wymianę informacji na temat sytuacji na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej, spotkaniach granicznych oraz w ramach powoływanych zespołów i komisji.

Współpraca ze Stroną rosyjską oparta jest na umowie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach prawnych na polsko – radzieckiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Moskwie dnia 15 lutego 1961 r. Na mocy ww. umowy powołano instytucję Pełnomocnika Granicznego Rzeczypospolitej Polskiej odcinka Warmińsko-Mazurskiego i Federacji Rosyjskiej odcinka Kaliningradzkiego. Ze Strony polskiej, z urzędu Pełnomocnikiem Granicznym jest Komendant W-MOSG, zaś jego zastępcą - Zastępca Komendanta właściwy ds. granicznych. Pełnomocnik Graniczny RP mianował komendantów Placówek SG swoimi Pomocnikami. Biorą oni udział w spotkaniach z przedstawicielami Służby Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej przeprowadzanych w celu wyjaśnienia spraw związanych z ochroną granicy państwowej.

Przedmiotem współpracy ze Stroną rosyjską jest:

  • wymiana bieżących informacji o sytuacji na ochranianym odcinku;
  • wyjaśnianie zdarzeń granicznych, w tym zabezpieczania śladów tych zdarzeń;
  • uzgadnianie przedsięwzięć w zakresie administracji granicy państwowej;
  • wymiana informacji statystycznych o ruchu granicznym, zawróceniach osób, ilości ujawnionego przemytu, itp.

Współpraca między Rzeczpospolitą Polską, Federacją Rosyjską i Republiką Litewską

Dnia 27 października 2005 roku w Wilnie podpisano Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie określenia punktu styku granic państwowych zwanego „Wisztyniec”. W wyniku porozumienia powołano trójstronną komisję, której celem jest określenie wyglądu zewnętrznego, formy i rozmiarów znaku granicznego, jego stabilizacji oraz sporządzenia odpowiednich dokumentów demarkacyjnych w tej sprawie.
Ponadto, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w ramach realizacji zadań służbowych współpracuje z Oficerami Łącznikowymi Straży Granicznej przy Ambasadach RP, z przedstawicielami urzędów konsularnych i sześciu punktów kontaktowych.

Dodatkowo rozwijana jest współpraca z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (FRONTEX).

do góry