Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej RODO -

Nawigacja

RODO

15.03.2023

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych 

Nazwa

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Adres

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

Email

wmosg@strazgraniczna.pl

Nr telefon/faksu

tel.: +48 89 750-30-02
fax: +48 89 750-37-01

         

Nazwa i dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Nazwa

Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

ppłk SG Krzysztof STERNIAK

Adres

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

Email

woi.wmosg@strazgraniczna.pl

Nr telefon/faksu

tel.  +48 89 750-30-45
fax. +48 89 750-37-12

 

Nazwa i dane kontaktowe Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Nazwa

Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

mjr SG Marcin PYSZORA

Adres

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

Email

woi.wmosg@strazgraniczna.pl

Nr telefon/faksu

tel.  +48 89 750-33-58
fax. +48 89 750-37-12

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

MONITORING

Jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz Placówkach Straży Granicznej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 9c Ustawy o Straży Granicznej. Dane osobowe z prowadzonego monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

WEJŚCIE NA TEREN W-MOSG

Jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie wprowadzony został system ewidencji interesantów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 9c Ustawy o Straży Granicznej. Dane osobowe w wymienionym systemie przechowywane są do końca roku kalendarzowego, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami o archiwizacji.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO):

  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu
do góry