Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Handel ludźmi -

Nawigacja

Handel ludźmi

Handel ludźmi

13.02.2023

Od dnia 08.09.2010 r. obowiązuje  definicja handlu ludźmi, wprowadzona do polskiego kodeksu karnego. I tak, zgodnie z § 22 art. 115 kk, dodanym ustawą z dnia 20.05.2010r. Dz.U. Nr 98 poz. 926:
„Handlem ludźmi jest to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 1. przemocy lub groźby bezprawnej,
 2. uprowadzenia,
 3. podstępu,
 4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1-6

  Handel ludźmi jest zbrodnią, to jest przestępstwem o najwyższym ciężarze gatunkowym, umiejscowioną w Rozdziale XXIII kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko wolności”

Art. 189 a § 1 kk Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2 kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Z kolei uprawianie handlu niewolnikami jest także zbrodnią, umiejscowioną w przepisach wprowadzających kodeks karny.
Art. 8 przepisów wprowadzających kodeks karny (Dz.U. z 02.08.1997r. Nr 88 poz.554)
Kto powoduje oddanie innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawia handel niewolnikami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Straż Graniczna uczestniczy, jako jeden z wielu podmiotów, w przedsięwzięciach, wynikających z Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. Plany te są kontynuacją projektów zapoczątkowanych już od 2003r. System realizacji i monitorowania Planu opiera się w głównej mierze na działaniach międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, w skład którego wchodzą, oprócz Straży Granicznej przedstawiciele podmiotów administracji rządowej (przedstawiciele ministerstw, Komendy Głównej Policji, Urzędu ds. Cudzoziemców) oraz instytucji (np. Rzecznik Praw Dziecka, Główny Inspektorat Pracy), a także organizacji pozarządowych.

W Komendzie Głównej SG funkcjonuje od roku 2008 Zespół do spraw stałego monitoringu i koordynacji działań Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Z kolei w Zarządzie Operacyjno-Śledczym KG SG w Wydziale I do walki z Przestępczością Zorganizowaną czynności związane z nadzorowaniem spraw prowadzonych w kierunku handlu ludźmi realizuje Sekcja I do spraw nielegalnej migracji i handlu ludźmi. Jednocześnie w ZOŚ KG SG, jak i we wszystkich oddziałach SG funkcjonują koordynatorzy ds. zwalczania i zapobiegania handlu ludźmi.

Źródło KGSG

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej przypomina, że handel ludźmi to m. in. prostytucja, handel dziećmi, narządami, tanią siłą roboczą, czy nielegalna adopcja. Jeżeli jesteś świadkiem takich przestępstw, powiadom nas o tym, np. korzystając z bezpłatnego telefonu interwencyjnego  nr. 800 422 322.

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej koordynator (całodobowo) jest dostępny pod numerem : 721 960 133

 

 

 

 • plakat
  plakat
do góry