Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Informacja dotycząca obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się -

Nawigacja

Informacja dotycząca obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Informacja dotycząca obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

02.03.2015

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie (W-MOSG) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

1) z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z W-MOSG,
Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w W MOSG/PSG.
Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

2) z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
W-MOSG zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-  migowego) i SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).
W-MOSG korzysta z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego [Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) w Wydziale Polityki Społecznej UW-M (tel. 89 5232760)].

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej,
- wskazanie wybranej metody komunikowania się,
- propozycję terminu i godziny spotkania,
- krótkie określenie sprawy,
- kontakt ze zgłaszającym, na który zostanie nadesłana informacja zwrotna dotycząca realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
Wzór zgłoszenia w oddzielnym pliku umieszczonym w tym dziale

Po dokonaniu zgłoszenia W-MOSG jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia W-MOSG zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

3) ze środków wspierających komunikowanie się,
W-MOSG zapewnia następujące formy komunikowania się:
- osobiste stawiennictwo,
- poczta tradycyjna,
- telefon,
- faks,
- poczta elektroniczna,
- elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

Wykaz jednostek W-MOSG:

Jednostka

Adres

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna

Komenda Oddziału

11-400 Kętrzyn

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

+48 89 750 30 00

 +48 89 750 37 00

wmos@strazgraniczna.pl

PSG

w Braniewie

14-500 Braniewo ul. Kwiatowa 2

+48 55 244 04 20

+48 55 244 04 25

sdo.braniewo@strazgraniczna.pl

PSG

w Grzechotkach

14-500 Braniewo

+48 55 235-87-00

+48 55 235 87 25

sdo.grzechotki@strazgraniczna.pl

PSG

w Górowie Iławeckim

11-200 Górowo Iławeckie

ul. Lipowa 6

+48 89 763 03 20

+48 89 763 03 25

sdo.gorowo@strazgraniczna.pl

PSG

w Bezledach

11-200 Bartoszyce

+48 89 763 02 00

+48 89 763 02 05

sdo.bezledy@strazgraniczna.pl

PSG

w Sępopolu

11-210 Sępopol

Al. Wojska Polskiego 22

+48 89 763 06 20

+48 89 763 06 25

sdo.sepopol@strazgraniczna.pl

PSG w Barcianach

11-410 Barciany

ul. Nowa 3

+48 89 753 19 20

 +48 89 753 19 25

sdo.barciany@strazgraniczna.pl

PSG

w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo

ul. Jana Pawła II 41

+48 87 437 83 20

+48 87 437 83 25

sdo.wegorzewo@strazgraniczna.pl

PSG

w Baniach Mazurskich

19-520 Banie Mazurskie

ul. Topolowa 3a

+48 87 615 79 20

+48 87 615 79 25

sdo.baniemazurskie@strazgraniczna.pl

PSG

w Gołdapi

19-500 Gołdap

ul. Przytorowa 7

+48 87 615 45 22

 +48 87 615 45 25

sdo.goldap@strazgraniczna.pl

PSG

w Dubeninkach

19-504 Dubeninki

ul. Osiedlowa 10

+48 87 615 86 20

+48 87 615 86 25

sdo.dubeninki@strazgraniczna.pl

PSG w Olsztynie

10-683 Olsztyn ul. Augustowska 23A

48 89 715 61 20

+48 89 715 61 25

kz.olsztyn@strazgraniczna.pl

 4) z dokumentów udostępnianych przez W-MOSG niezbędnych do załatwienia sprawy.
Dokumenty udostępniane są osobom uprawnionym w formie dla nich dostępnej, na ich wniosek.

wzór zgłoszenia

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie (W-MOSG) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

 1. z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z W-MOSG,

Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w W‑MOSG/PSG.

Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 1. z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

W-MOSG zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo- ‑migowego) i SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

W-MOSG korzysta z rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego [Rejestr tłumaczy polskiego j ęzyka migowego (PJM), systemu językowo migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) w Wydziale Polityki Społecznej UW-M (tel. 89 5232760)].

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej,

 • wskazanie wybranej metody komunikowania się,

 • propozycję terminu i godziny spotkania,

 • krótkie określenie sprawy,

 • kontakt ze zgłaszającym, na który zostanie nadesłana informacja zwrotna dotycząca realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Wzór zgłoszenia w oddzielnym pliku umieszczonym w tym dziale

 

Po dokonaniu zgłoszenia W-MOSG jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia W-MOSG zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

 1. ze środków wspierających komunikowanie się,

W-MOSG zapewnia następujące formy komunikowania się:

 • osobiste stawiennictwo,

 • poczta tradycyjna,

 • telefon,

 • faks,

 • poczta elektroniczna,

 • elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

Wykaz jednostek W-MOSG:

 

Jednostka

Adres

Telefon

Faks

Poczta elektroniczna

Komenda Oddziału

11-400 Kętrzyn

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

+48 89 750 30 00

 

 

+48 89 750 37 00

wm@strazgraniczna.pl

PSG

w Braniewie

14-500 Braniewo ul. Kwiatowa 2

+48 55 244 04 20

 

 

+48 55 244 04 25

braniewo@strazgraniczna.pl

PSG

w Grzechotkach

14-500 Braniewo

+48 55 235-87-00

 

 

+48 55 235 87 25

grzechotki@strazgraniczna.pl

PSG

w Górowie Iławeckim

11-200 Górowo Iławeckie

ul. Lipowa 6

+48 89 763 03 20

 

 

+48 89 763 03 25

sdo.gorowo@strazgraniczna.pl

PSG

w Bezledach

11-200 Bartoszyce

+48 89 763 02 00

 

 

+48 89 763 02 05

bezledy@strazgraniczna.pl

PSG

w Sępopolu

11-210 Sępopol

Al. Wojska Polskiego 22

+48 89 763 06 20

 

 

+48 89 763 06 25

sepopol@strazgraniczna.pl

PSG w Barcianach

11-410 Barciany

ul. Nowa 3

+48 89 753 19 20

 

 

+48 89 753 19 25

sdo.barciany@strazgraniczna.pl

PSG

w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo

ul. Jana Pawła II 41

+48 87 437 83 20

 

 

+48 87 437 83 25

sdo.wegorzewo@strazgraniczna.pl

PSG

w Baniach Mazurskich

19-520 Banie Mazurskie

ul. Topolowa 3a

+48 87 615 79 20

 

 

+48 87 615 79 25

sdo.baniemazurskie@strazgraniczna.pl

PSG

w Gołdapi

19-500 Gołdap

ul. Przytorowa 7

+48 87 615 45 22

 

 

+48 87 615 45 25

goldap@strazgraniczna.pl

PSG

w Dubeninkach

19-504 Dubeninki

ul. Osiedlowa 10

+48 87 615 86 20

 
 

 

+48 87 615 86 25

sdo.dubeninki@strazgraniczna.pl

PSG w Olsztynie

10-683 Olsztyn ul. Augustowska 23A

48 89 715 61 20

 

 

+48 89 715 61 25

kz.olsztyn@strazgraniczna.pl

 

 1. z dokumentów udostępnianych przez W-MOSG niezbędnych do załatwienia sprawy.

Dokumenty udostępniane są osobom uprawnionym w formie dla nich dostępnej, na ich wniosek.

do góry