Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Ogłoszone -

Nawigacja

Ogłoszone

Ogłoszone

06.02.2013

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

2021

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2021/BZP 00052634/01

z dnia 12.05.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 05/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=15683216  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

Termin składania ofert do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2021/BZP 00039921/01

z dnia 26.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy mleka, przetworów mlecznych, tłuszczów, mleka modyfikowanego i kaszek mleczno-ryżowych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 04/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=15110198  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

Termin skladania ofert do dnia 06 maja 2021 r. do godz. 11:00

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2021/BZP 00034374/01

z dnia 16.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego: Dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Strazy Granicznej. Nr sprawy 03/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14868880  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

Termin skladania ofert do dnia 27 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00

__________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2021/S 067-172966

z dnia 07.04.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej  dostawy gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 01/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14341309 w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

Termin skladania ofert do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 11:00

______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2021/BZP 00025985/01

z dnia 31.03.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dotyczącego roboty budowlanej: Rozbudowa i wymiana systemu monitoringu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców (SOdC) w Kętrzynie. Nr sprawy 02/FI/21

Pliki do pobrania zamieszczone są na: https://portal.smartpzp.pl/wmosg/public/postepowanie?postepowanie=14347125  w zakładce" Dokumentacja Postępowania"

UWAGA! - Zmiana terminu skladania ofert do dnia 28 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 772578-N-2020

z dnia 30.12.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Nr sprawy 25/FI/20.

Termin skladania ofert do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 25/FI/20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 25/FI/20

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ NR SPRAWY 25/FI/20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem  OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. NR SPRAWY 25/FI/20

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZESTAW NR I, II i IV NR SPRAWY 25/FI/20

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZESTAW NR III NR SPRAWY 25/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 25/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Zestaw nr III NR SPRAWY 25/FI/20

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2020/S 252-635097

z dnia 28.12.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy średniego robota pirotechnicznego, ciężkiego kombinezonu podchodzeniowego, ręcznego urządzenia RTG oraz świadczenia usług przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie obsługi i eksploatacji w/w urządzeń oraz usług serwisu gwarancyjnego. Nr sprawy 24/FI/20

Pliki do pobrania: 24/FI/20

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 08 lutego 2021 r. do godz. 11:00

               oraz zmiana Formularza oferty na Część nr II - Ciężki kombinezon podchodzeniowy

Termin skladania ofert do dnia 28 stycznia 2021 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2020/S 244-603944

z dnia 15.12.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy mięsa wieprzowego i wołowego; przetworów mięsnych; drobiu; przetworów drobiowych z indyka i kurczaka do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 21/FI/20

Pliki do pobrania: 21/FI/20

Termin skladania ofert do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 751790-N-2020

z dnia 02.12.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy artykułów ogólnospożywczych, przetworów owocowych i warzywnych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 19/FI/20.

Termin skladania ofert do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 19/FI/20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem  OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. NR SPRAWY 19/FI/20

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 19/FI/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 19/FI/20

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2020/S 203-492933

z dnia 19.10.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 15/FI/20

Pliki do pobrania:

Termin skladania ofert do dnia 19 listopada 2020 r. do godz. 11:00

________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 2020/S 053-125583

z dnia 16.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego obejmującej sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Nr sprawy 04/FI/20

Pliki do pobrania:

Termin skladania ofert do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 11:00

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2019

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 542729-N-2019

z dnia 08.05.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa PSG w m. Barciany". Nr sprawy 10/FI/19. Zamówienie realizowane jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - PL/2018/PR/0030, Bezgraniczne Bezpieczeństwo

UWAGA!!!  Zmiana terminu składania ofert:

Termin skladania ofert do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 10/FI/19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/19

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR SPRAWY 10/FI/19:

Załącznik nr 1A - PROJEKT BUDOWLANY - Tom I

Załącznik nr 1B - PROJEKT BUDOWLANY - Tom II

Załącznik nr 1C - PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA

Załącznik nr 1D, 1I, 1J - PROJEKTY WYKONAWCZE cz. 1

Załącznik nr 1F, 1H - PROJEKTY WYKONAWCZE cz. 2

Załącznik nr 1E, 1G - PROJEKTY WYKONAWCZE cz. 3

Załącznik nr 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P - STWiORB

WYJAŚNIENIE NR 1 NR SPRAWY 10/FI/19

WYJAŚNIENIE NR 2 i ZMIANA Nr 1 NR SPRAWY 10/FI/19

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 10/FI/19

WYJAŚNIENIE NR 3 i ZMIANA Nr 2 NR SPRAWY 10/FI/19

WYJAŚNIENIE NR 4 i ZMIANA Nr 3 NR SPRAWY 10/FI/19

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 10/FI/19

WYJAŚNIENIE NR 5 i ZMIANA Nr 4 NR SPRAWY 10/FI/19, w tym:

- Załącznik nr 1 do WYJAŚNIENIA NR 5 i ZMIANA Nr 4 NR SPRAWY 10/FI/19 - zmienione "Zestawienie Elementów Scalonych Inwestycji" stanowiące załącznik nr 2a do SIWZ

- Załącznik nr 2 do WYJAŚNIENIA NR 5 i ZMIANA Nr 4 NR SPRAWY 10/FI/19 - zmieniony "Harmonogram rzeczowo-finansowy" stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ

- Załącznik nr 3 do WYJAŚNIENIA NR 5 i ZMIANA Nr 4 NR SPRAWY 10/FI/19 - "Zestawienie Elementów Scalonych Inwestycji" stanowiące załącznik nr 2a do SIWZ w wersji edytowalnej

WYJAŚNIENIE NR 6 NR SPRAWY 10/FI/19

WYJAŚNIENIE NR 7 NR SPRAWY 10/FI/19

WYJAŚNIENIE NR 8 i ZMIANA Nr 5 NR SPRAWY 10/FI/19

WYJAŚNIENIE NR 9 NR SPRAWY 10/FI/19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT wraz ze wzorem  OŚWIADCZENIA o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. NR SPRAWY 10/FI/19

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 10/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 10/FI/19

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry