Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

Unieważnione

06.02.2013


 

___________________________________________________________________________________________

2020

___________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 18/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIU 18/FI/20

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy ciągnika rolniczego. Nr sprawy 16/FI/20.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/20

_________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 12/FI/20.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ nr I i IV ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ nr II i V NR SPRAWY 12/FI/20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ nr III NR SPRAWY 12/FI/20

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy sprzętu łączności i informatyki. Nr sprawy 10/FI/20.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ nr II, V i VI ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ nr I, III, IV, VII NR SPRAWY 10/FI/20

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 05/FI/20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na Zestaw nr III - Warzywa mrożone NR SPRAWY 05/FI/20

_______________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącego Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów. Nr sprawy 01/FI/20

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na ZESTAW NR IV - DUBENINKI - woda i ścieki NR SPRAWY 01/FI/20

___________________________________________________________________________________________

2019

___________________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Remont budynku nr 3 w m. Kętrzyn". Nr sprawy 22/FI/19.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 22/FI/19

____________________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Zakupu paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojadów służbowych w Placówkach SG W-MOSG  Nr sprawy 18/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 18/FI/19 - na część nr 1

____________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Zakupu paliw silnikowych (benzyna bezołowiowa i olej napędowy) do pojazdów służbowych w Placówkach SG W-MOSG. Nr sprawy 12/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 12/FI/19

_______________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 09/FI/19

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA NR SPRAWY 09/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 09/FI/19

________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Dostawy energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie  Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Nr sprawy 03/FI/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2019/S 067-156907 z dnia 04.04.2019 r. pod adresem:  https://portal.smartpzp.pl/wmosg

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018

______________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Kompleksowej dostawy gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.  Nr sprawy 29/FI/18.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 29/FI/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZESTAW NR I, II, III, IV, V, VI NR SPRAWY 29/FI/18

_________________________________________________________________________________________________

2017

______________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 17/FI/17

Pliki do pobrania:

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 17/FI/17

__________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa kotłowni w bud. nr 8 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 16/FI/17

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 16/FI/17

__________________________________________________________________________________________________

2016

__________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę na rzecz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie video-strzelnicy, niezbędnej do prowadzenia specjalistycznych szkoleń strzeleckich w warunkach zbliżonych do warunków występujących podczas służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, w szczególności służby funkcjonariuszy wart ochronnych pełnionych na pokładach statków powietrznych." Nr sprawy 15/FI/16

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 15/FI/16

________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu na potrzeby posadowienia kadłuba samolotu w m. Kętrzyn. Nr sprawy 30/FI/15.

 Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 30/FI/15

_________________________________________________________________________________________________

2015

_________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: "Usługi pełnienia funkcji Konsultanta Zamawiajacego dla zapewnienia właściwej realizacji działania projektowego polegającego na dostawie, posadownieniu i adaptacji kadłuba samolotu do celów szkolenia funkcjonariuszy wart ochronnych, pełnionych na pokładach statków powietrznych." Nr sprawy 24/FI/15

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 24/FI/15

_____________________________________________________________________________

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja wentylacji strzelnicy krytej w budynku nr 15 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 23/FI/15

Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Nr sprawy 23/FI/15

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi "Pełnienia funkcji Konsultanta Zamawiającego dla zapewnienia właściwej realizacji działania projektowego polegającego na dostawie, posadowieniu i adaptacji kadłuba samolotu do celów szkoleniowych." Nr sprawy 17/FI/15

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 17/FI/15

_________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego usługi "Pełnienia funkcji Konsultanta Zamawiającego dla zapewnienia właściwej realizacji działania projektowego polegającego na dostawie, posadowieniu i adaptacji kadłuba samolotu do celów szkoleniowych. Nr sprawy 14/FI/15

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR SPRAWY 14/FI/15

_________________________________________________________________________

 

NUMER OGŁOSZENIA 113499 - 2015

z dnia 29.07.2015 r.

Dotyczy: Zakupu i dostarczenia biletów lotniczych na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na potrzeby realizacji projektów szkoleniowych. Nr sprawy 20/FI/15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert do dnia 07 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ NR I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA - CZĘŚĆ NR II

ZMIANA NR 1 DO SIWZ NR SPRAWY 20/FI/15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR SPRAWY 20/FI/15

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 2 DO SIWZ NR SPRAWY 20/FI/15 - Uwaga - zmiana załącznika nr 2a do SIWZ

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 20/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 20/FI/15

_____________________________________________________________

NUMER OGŁOSZENIA 188498 - 2015

z dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji robót budowlanych polegających na remoncie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku nr 20 i 22 metodą iniekcji, w ramach zadania pn. "Remont izolacji przeciwwiligociowej fundamentów budynków nr 5, 20, 21 i 22 w m. Kętrzyn" Nr sprawy 16/FI/15

Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ NR I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA - CZĘŚĆ NR II

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 16/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 16/FI/15

__________________________________________________________________________________________________________

 NUMER OGŁOSZENIA 159426-2015

z dnia 30.06.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych "Remont budynku nr 25 w m. Kętrzyn." Nr sprawy 15/FI/15

Termin składania ofert do dnia 15 lipca 2015 r. do godz. 11:00

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR SPRAWY 15/FI/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15 - CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15 - CZĘŚĆ II

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR SPRAWY 15/FI/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR SPRAWY 15/FI/15
 ________________________________________________________________________

 

 

do góry